Privacy overeenkomst

De praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Overeenkomst willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” houdt zich in alle gevallen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze Privacy policy overeenkomst;
 • Uw persoonsgegevens zich alleen beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy overeenkomst, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Gentiaanplein opgeslagen in het Elektronisch Patiënten Dossier. Deze gegevens worden gebruikt om alles rond uw behandeling goed te kunnen documenteren. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor onze (financiële) administratie. Verder zijn deze gegevens nodig voor communicatie met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling (bv. Huisarts en/of specialist).

 

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” opgeslagen gedurende de looptijd van de behandeling tot 15 jaar na de laatste behandeling.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen wij aan andere (derde) partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het:

 • Opslaan van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD);
 • Verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Innen van niet na gekomen betalingen;
 • Communiceren met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling;
 • Versturen van tevredenheidsonderzoeken (verplicht door zorgverzekeraars)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze andere partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij vragen en verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy overeenkomst nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

Praktijk voor Fysiotherapie “Gentiaanplein”

Gentiaanplein 21

1031 AS Amsterdam

Telefoonnummer: 020 6 37 13 13

E-mail: gentiaanplein@planet.nl